Algemene voorwaarden Wimzen


Artikel 1 : Definities
1.1 Onder “Wimzen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Wimzen.,
gevestigd te Utrecht, Burgemeester Norbruislaan 27, 3555 ED,  Utrecht.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon
of de rechtspersoon die een overeenkomst met Wimzen heeft gesloten of
daartoe met Wimzen in onderhandeling is.
1.3 Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Wimzen en
opdrachtgever.
1.4 Onder “werk” wordt verstaan het totaal van de werkzaamheden en te leveren
materialen.
Artikel 2 : Algemeen
2.1 Alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, werkzaamheden, leveringen, overeenkomsten
e.d. van Wimzen geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding
(achter-)op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op het internet.
2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts
bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.4 De toepasselijkheid van door opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien (een deel van) deze voorwaarden nietig worden verklaard of worden vernietigd,
dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de voorwaarden onverlet. Partijen
zullen alsdan, indien nodig en in onderling overleg, een nieuwe (deel)overeenkomst
sluiten ter vervanging van de nietige of vernietigde clausule(s).
2.6 Indien Wimzen in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet
van toepassing zouden zijn, of dat Wimzen het recht zou verliezen om in
toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden
te verlangen.
Artikel 3 : Aanbiedingen
3.1 Een aanbod van Wimzen is een mondeling of schriftelijk voorstel aan
opdrachtgever, waarin onder andere de uit te voeren werkzaamheden, de duur van
de werkzaamheden, de te leveren materialen en de prijs van Wimzen worden
vermeld.
3.2 Alle aanbiedingen van Wimzen zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve
door Wimzen worden herroepen tot het moment waarop het aanbod is
aanvaard.
3.3 Door Wimzen verstrekte informatie of specificatie geldt steeds bij benadering
en is voor Wimzen slechts bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
bevestigd.
3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden
gehanteerd: aanneming of regie.
Bij de prijsvormingsmethode aanneming komen partijen een vast bedrag
(aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
Bij de prijsvormingsmethode regie doet Wimzen nauwkeurig opgave
van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). Desgewenst geeft Wimzen een indicatie over de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
3.5 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.6 Indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Wimzen gerechtigd om
de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te
brengen.
3.7 Indien Wimzen bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van
opslagruimte van opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen blijven het eigendom van Wimzen. Zij mogen niet zonder zijn
toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
3.9 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.10 Indien een aanbieding van Wimzen niet binnen 14 dagen of de aangegeven
periode is aanvaard, is deze vervallen.
Artikel 4 : Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment van aanvaarding
van het aanbod, dan wel op het moment dat op verzoek van
opdrachtgever een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden
Wimzen slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of (tussen)personen van
Wimzen binden Wimzen niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk
door de directie van Wimzen zijn bevestigd.
4.4 Het aanbod van Wimzen wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.
4.5 Indien Wimzen met twee of meer personen of rechtspersonen een
overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens
Wimzen voortvloeien.
4.6 Wimzen behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering
van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
4.7 Opdrachtgever dient de in het aanbod vermelde noodzakelijke middelen ter uitvoering
van de overeenkomst aan Wimzen beschikbaar te stellen. Indien opdrachtgever
hiermee nalatig is, en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt,
wordt de duur van deze vertraging als normale werktijd aan opdrachtgever in rekening
gebracht. Wimzen is in dit geval gerechtigd de duur van de overeenkomst te
verlengen met de duur van de vertraging.
Artikel 5 : Verplichtingen van opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever stelt Wimzen in de gelegenheid het werk te verrichten binnen
de normale werkuren van Wimzen en onder condities die voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Indien Wimzen
dit nodig acht, dan dient zij ook buiten de normale werkuren haar werkzaamheden te
kunnen verrichten, mits dit tijdig aan de opdrachtgever is meegedeeld.
5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats waar de werkzaamheden verricht worden
asbestvrij is.
5.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Wimzen tijdig kan beschikken over de voor het
werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem
voor het werk te verschaffen gegevens.
5.4 Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden
ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor zijn rekening.
5.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3.7 bedoelde
opslagruimte.
5.6 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, die niet tot het werk van Wimzen behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging in de zin van dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever
Wimzen hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.7 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld
in het vorige lid, dient opdrachtgever de daarmee voor Wimzen verband
houdende schade te vergoeden.
5.8 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is en hieruit voor Wimzen schade voortvloeit,
dient opdrachtgever deze schade te vergoeden.
5.9 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, constructies,
berekeningen, bestekken, werkwijzen en/of uitvoeringsvoorschriften;
gebreken aan de (on)roerende za(a)k(en) waarin en waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld;
de door opdrachtgever ter beschikking gestelde hulppersonen.
5.10 Opdrachtgever vrijwaart Wimzen voor alle aanspraken van derden terzake
van alle schade die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van
opdrachtgever blijven.
Artikel 6 : Verplichtingen van Wimzen
6.1 Wimzen zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van de
overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale
werktijden van Wimzen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Wimzen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde
personen.
Artikel 7 : Advies en hulp bij subsidie aanvraag
7.1 Wimzen kan opdrachtgever desgewenst bijstaan bij het aanvragen van
subsidie die gekoppeld is aan de productie van zonnepanelen. Wimzen staat
echter nimmer garant voor een positieve uitkomst van een subsidie aanvraag.
Artikel 8 : Prijzen
8.1 Als de overeengekomen prijs voor het werk geldt de prijs zoals genoemd in het
aanbod.
8.2 Indien Wimzen werkzaamheden dient te verrichten dan dient opdrachtgever
het gehele bedrag incl. BTW vóór het starten van de werkzaamheden voldaan
te hebben aan Wimzen. Indien de overeenkomst louter het leveren van
materialen betreft, dan dient opdrachtgever zich te houden aan de betalingstermijn die
op de factuur vermeld staat.
8.3 Kosten van aanvullingen en wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
8.4 De tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden
opgelegd.
8.5 Wimzen heeft te allen tijde het recht om, na verloop van tenminste 3 maanden
na contractsdatum, prijsverhogingen door te voeren, indien deze prijsverhogingen het
gevolg zijn van externe factoren, zoals opgelegde overheidsmaatregelen, accijnzen
etc.
Artikel 9 : Meerwerk
9.1 Wimzen kan meerwerk verrichten in overleg met opdrachtgever. Meerwerk
is al hetgeen dat wordt geleverd en/of aangebracht en/of gepresteerd, boven
de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden resp.
werkzaamheden.
9.2 Indien meerwerk niet schriftelijk is vastgelegd, belemmert dat geenszins de aanspraken
van Wimzen tot verrekening daarvan.
Artikel 10 : Oplevering
10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
hetzij wanneer Wimzen aan opdrachtnemer heeft medegedeeld, dat het werk
voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Wimzen schriftelijk
aan opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten
het werk binnen die termijn te aanvaarden;
hetzij wanneer opdrachtnemer hetgeen dat op te leveren is (opnieuw) in gebruik
neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk,
dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
10.2 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, zal
het werk op of omstreeks deze datum worden opgeleverd.
Artikel 11 : Betaling
11.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van eventuele verpakking
en/of bescherming.
11.2 Partijen kunnen overeenkomen dat (verdere) betalingen in termijnen geschieden.
11.3 De betalingstermijn van alle facturen bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de
betreffende factuurdatum.
11.4 Opdrachtgever zal betalingen niet opschorten of verrekenen.
11.5 Alle betalingen geschieden op een door Wimzen aan te wijzen bank- of
girorekening.
11.6 Betalingen zullen worden gedaan in de valuta waarin de prijzen door Wimzen
zijn uitgedrukt. Tenzij anders is vermeld, is dat in Euro’s.
11.7 Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar
verschuldigde rente en kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de
oudste openstaande vordering, zelfs al deelt opdrachtgever mede dat de betaling
betrekking heeft op een latere vordering.
11.8 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele
verstrijken van de betalingstermijn. Indien Wimzen gegronde redenen heeft
te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever, zijn
de vorderingen van Wimzen direct opeisbaar, ongeacht een eventueel
overeengekomen betalingstermijn.
11.9 Indien opdrachtgever in verzuim verkeert, is Wimzen gerechtigd het
werk stil te leggen.
11.10 Alle nog niet verwerkte materialen blijven eigendom van Wimzen, zolang
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.11 Gedurende de periode van haar verzuim is opdrachtgever over de openstaande
vorderingen een cumulatieve vertragingsrente van 1% per maand, gedeelte van een
maand voor een volle gerekend, verschuldigd. De in het bezit van Wimzen
zijnde kopie van de factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente
en dag, waarop de renteberekening begint.
11.12 Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de
vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten
(excl. BTW) belopen ten minste:
- 15% over de eerste EUR 2.950,–
- 10% over het meerdere tot EUR 5.900,–
- 8% over het meerdere tot EUR 14.750,–
- 5% over het meerdere tot EUR 59.000,–
- 3% over het meerdere boven EUR 59.000,–
van de openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 150,–, alles excl. BTW.
11.13 Mocht het tot gerechtelijke invordering komen, dan zijn alle extra kosten die dit met zich
meebrengen, ook voor rekening van opdrachtgever.
11.14 Wimzen kan steeds, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te
gaan, van opdrachtgever verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen
van haar betalingsverplichtingen.
Artikel 12 : Beëindiging en opschorting
12.1 Wimzen heeft het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te
beëindigen door schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn
van veertien dagen, tenzij in het aanbod anders is overeengekomen en tenzij dit voor
opdrachtgever een onevenredig groot nadeel oplevert.
12.2 Wimzen is gerechtigd de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel haar verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst op te schorten -zulks naar keuze van Wimzen- indien
aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien opdrachtgever
failliet wordt verklaard, indien op opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke
schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, indien opdrachtgever overlijdt, indien
opdrachtgever nalatig is in het verschaffen van gegevens/documenten aan
Wimzen, en indien opdrachtgever met enige betaling in verzuim is. Indien hiertoe
door Wimzen wordt overgegaan zal dit schriftelijk worden meegedeeld.
12.3 Indien de overeenkomst door Wimzen op een in artikel 12.2 genoemde
grond wordt ontbonden, zal opdrachtgever aan Wimzen 25% van de nog
niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en de
winstderving. Bovendien zal opdrachtgever alle andere kosten, door Wimzen
gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige
door Wimzen geleden schade vergoeden.
12.4 Voor zover Wimzen de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht
ontbinden op een in artikel 12.2 genoemde grond, is zij niet gehouden tot enige
schadevergoeding aan de opdrachtgever.
Artikel 13 : Klachten
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, onder nauwkeurige opgave van de
feiten waarop deze klachten betrekking hebben, binnen 2 dagen nadat het klachtfeit
zich heeft voorgedaan, schriftelijk bij Wimzen te worden ingediend. Eventuele
rechtsvorderingen dienen voorts op straffe van verval uiterlijk 6 maanden na de
voltooiing van de betreffende werkzaamheden aanhangig te zijn gemaakt.
13.2 Wimzen is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien
opdrachtgever aan al haar contractuele verplichtingen jegens Wimzen heeft
voldaan. Opdrachtgever zal haar verplichtingen niet opschorten of verrekenen in
verband met een door haar ingediende klacht.
13.3 Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn verklaard door Wimzen,
zal Wimzen, na overleg met opdrachtgever, de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever is slechts mogelijk
na schriftelijke goedkeuring van Wimzen.
13.4 Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn, maar het opnieuw verrichten van
een dienst binnen redelijke termijn niet mogelijk is, zal Wimzen slechts de
(aan)betaling voor de te verrichten dienst aan opdrachtgever terugbetalen. Voor schade
die voor opdrachtgever of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herleveren
van een dienst niet mogelijk is, is Wimzen slechts aansprakelijk binnen de
grenzen van artikel 14.
Artikel 14 : Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens opzet of grove schuld van Wimzen, aanvaardt Wimzen
slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
14.2 Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag
wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van Wimzen beperkt tot de schade
die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar
was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de prestatie die de
betreffende vordering van opdrachtgever of derden tot gevolg heeft gehad.
14.3 Wimzen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade
van opdrachtgever of derden, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste
besparingen.
14.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Wimzen voor producten en
diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voorzover
deze derden jegens Wimzen aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
14.5 In geen geval is Wimzen aansprakelijk indien opdrachtgever de schade niet
uiterlijk veertien dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren,
schriftelijk aan Wimzen heeft gemeld.
14.6 Wimzen bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter
afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede
ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen
zij ingevolge de wet aansprakelijk is.
14.7 De rechtsvordering tot schadevergoeding of herstel van opdrachtgever jegens
Wimzen, verjaart door verloop van één jaar nadat opdrachtgever terzake heeft
geprotesteerd.
Artikel 15 : Zekerheid en Eigendomsvoorbehoud
15.1 Na het sluiten van de overeenkomst is Wimzen gerechtigd om van
opdrachtgever zekerheid te verlangen, indien Wimzen goede grond heeft te
vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
15.2 Wimzen blijft eigenaar van alle af te leveren zaken, zolang opdrachtgever niet
heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van wat opdrachtgever
verschuldigd mocht worden aan rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.
Artikel 16 : Vrijwaring
16.1 Opdrachtgever zal Wimzen volledig vrijwaren voor elke vorm van
aansprakelijkheid die jegens derden op Wimzen zou kunnen rusten met
betrekking tot door Wimzen verrichte werkzaamheden.
16.2 Opdrachtgever zal Wimzen eveneens vrijwaren tegen eventuele aanspraken
van derden met betrekking tot zaken die Wimzen onder zich heeft of had in
verband met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 17 : Overmacht
17.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt ten deze verstaan: elke van
de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet (meer) van
Wimzen kan worden verlangd.
17.2 Onder overmacht van Wimzen wordt in ieder geval verstaan:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Wimzen,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij
Wimzen, problemen bij toeleveranciers, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog,
onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst
kostbaarder of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers van
Wimzen, waardoor Wimzen haar verplichtingen jegens opdrachtgever
niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
17.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Wimzen de uitvoering
van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden.
Opdrachtgever kan dat ook, nadat Wimzen 30 dagen na ingebrekestelling haar
verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overeenkomst of opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht is Wimzen
geen schadevergoeding verschuldigd.
17.4 Wimzen kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van
de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke
overmacht oplevert, is gebleken.
17.5 Wimzen kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de
overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 18 : Acquisitie
18.1 Na sluiting van een overeenkomst tussen Wimzen en opdrachtgever is
Wimzen gerechtigd om de eventuele firmanaam van de opdrachtgever op haar
klantenlijst te plaatsen. Wimzen is gerechtigd om een beknopte beschrijving te
maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie
van nieuwe klanten.
Artikel 19 : Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het
Nederlandse recht.
19.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie
van een rechtbank, worden in eerste instantie en in kort geding uitsluitend beslecht door
de rechtbank te Utrecht.
19.3 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.


Wimzen Burgemeester Norbruislaan 27, 3555 ED Utrecht Utrecht  030-2100113 / 0654246512


Werkwijzetarieven_en_werkwijze_wimzen.html
tarieven_en_werkwijze_wimzen.html
terugtarieven_en_werkwijze_wimzen.html
tarieven_en_werkwijze_wimzen.html
terugtarieven_en_werkwijze_wimzen.html